ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w ramach współpracy z: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, Gminą Rawa Mazowiecka, Gminą Regnów, Gminą Kowiesy utworzyła na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonuje w systemie „dostarcz” zatem mieszkańcy mogą przywieść – dowozić różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych.

W ramach PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu zostały opracowane Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK.

 

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.


Skip to content