1. Zasady określają funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) zlokalizowanego na terenie Zakładu ZGO Pukinin Nr 140.
 2. Zarządcą PSZOK jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20, zaś Właścicielem Urząd Miasta Rawa Mazowiecka.
 3. PSZOK przyjmuje odpady z gospodarstw domowych selektywnie gromadzone wytwarzane na terenie Gminy objętej PSZOK.
 4. PSZOK czynny jest we wszystkie robocze dni tygodnia, w godz. od 07:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 07:00 do 15:00.
 5. W celu jednoznacznej identyfikacji dostawcy odpadów obsługa PSZOK ma prawo żądać dokumentu tożsamości lub złożenia na piśmie oświadczenia potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy objętej PSZOK. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 6. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów selektywnie gromadzonych pochodzące z gospodarstw domowych:
  -Papier i tektura
  -Tworzywa sztuczne
  -Drewno
  -Metale
  -Opakowania wielomatariałowe
  -Szkło
  -Zużyte opony
  -Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  -Gruz ceglany
  -Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
  -Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
  -Środki ochrony roślin (np. herbicydy, insektycydy)
  -Farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
  -Detergenty
  -Leki
  -Baterie i akumulatory
  -Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
  -Odpady tekstyliów i odzieży
  -Odpady wielkogabarytowe
  -Bioodpady.
 7. Dostarczone odpady zawarte w pkt. 6 pochodzące z gospodarstw domowych od mieszkańców Gminy objętej PSZOK będą przyjmowane bezpłatnie.
 8. Odpłatnie będą przyjmowane odpady, których ilość przekroczy przyjęty dopuszczalny limit określony w stosownej Uchwale Gminy objętej PSZOK.
 9. Odpady wykraczające poza zakres, wymieniony w pkt. 6 ze względu na swój rodzaj (nietypowe dla prac domowych np. kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne (w tym wywoływacze i utrwalacze fotograficzne, zwłaszcza w dużych ilościach) mogą zostać przyjęte do PSZOK zarówno od mieszkańców jak i od firm odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej https://zgoaquarium.pl/.
 10. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich rodzajami wymienionymi w pkt. 6.
 11. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, opakowania szklane z podziałem na kolorowe i białe, a także opakowania z tektury i papieru niezanieczyszczone substancjami obcymi, mieszkaniec może dostarczyć w takiej ilości i wielkości by móc włożyć je do pojemnika na wtórne surowce opakowaniowe.
 12. Jeżeli odpady wymienione, w pkt. 6 są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej, pracownik PSZOK odmówi bezpłatnego ich przyjęcia (np. w przypadku, gdy odpady niebezpieczne zostaną dostarczone w opakowaniach przemysłowych, meble zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem ciężarowym itp.).
 13. Jeśli odpady dostarczane do PSZOK stanowią frakcje zmieszanych odpadów komunalnych lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, pracownik PSZOK odmówi ich przyjęcia.
 14. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz gdy odpad jest dostarczony w sposób niezgodny z niniejszymi „Zasadami…”.
 15. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych pojemnikach, zawierających informację (etykietkę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 16. Bioodpady tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w workach foliowych, big bagach.
 17. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, należy dostarczać do PSZOK w opakowaniach zbiorczych np. workach foliowych, big bagach.
 18. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem.
 19. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
 20. Dostarczający odpad jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów we wskazanych miejscach/pojemnikach/kontenerach wyznaczonych przez pracownika PSZOK. Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdów.
 21. W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:
  a) odpady zawierające azbest,
  b) papa,
  c) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  d) odpady w opakowaniach cieknących,
  e) odpady których skład i ilość nie wskazują, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym.
 22. Każdorazowo przyjęty odpad w PSZOK zostanie zważony na wadze i zarejestrowany w systemie wagowym zawierającym m.in. dane dostawcy, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.
 23. Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opiekuna.
 24. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
  a) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
  b) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów i wyrobów tytoniowych,
  c) dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznaczeń,
  d) stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.
 25. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszych „Zasad…”.
 26. Ceny i limity za odpłatne przyjęcie odpadów mogą ulec zmianie.
 27. Niniejsze „Zasady…” stanowią integralną część z „Regulaminem świadczenia usług przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” obowiązującym na terenie Zakładu ZGO Pukinin Nr 140.

Załącznik nr 1 do ZASAD PSZOK

Załącznik nr 2 do ZASAD PSZOK

Skip to content