Od lutego 2016 r. na terenie Zakładu ZGO PUKININ funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka.

 Do Punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp.

Wykaz odpadów, które są przyjmowane do punktu określono w „Zasadach przyjmowania odpadów do PSZOK”.

Odpady dostarczane przez mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej ustalony limit zgodny z uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka będą przyjmowane do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Na każde gospodarstwo domowe położone na terenie Gminy Rawa Mazowiecka przysługuje prawo nieodpłatnego przekazania do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących ilości limitowanych odpadów:

  • odpady budowane i rozbiórkowe – 1500 kg na rok,
  • zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów – 8 szt. na rok.

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.

Skip to content