Zakład ZGO Pukinin jest Instalacją komunalną do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określoną na liście Marszałka Województwa Łódzkiego zapewniającą:
a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
b) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Ponadto Spółka prowadzi unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz kompostownie bioodpadów i odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z pozwoleniem sektorowym.


Opis działalności ZGO Pukinin

Zakład ZGO Pukinin w 2019 roku uzyskał status Instalacji komunalnej w związku z czym prowadzi mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania.

Ponadto Spółka prowadzi  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz edukację ekologiczną.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj.  kwatera nr IX o pojemności 247 514,85 m3 , eksploatowana od maja 2020r. Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów prowadzona na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie pozwolenia zintegrowanego.

  1. Instalacja MBP – Sortownia + Kompostownia (o wydajności 70 000 Mg/rok).

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) funkcjonuje od połowy roku 2012r. W 2015r. zmodernizowano instalację MBP poprzez realizację inwestycji pn. „Budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne waz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu ZGO Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka”. Natomiast w 2016r. zmodernizowano część mechaniczną instalacji poprzez dostosowanie się do obowiązujących wymagań gospodarowania odpadami.

Obecnie instalacja MBP obejmuje:

  • część mechaniczną tj. linię sortowniczą (zlokalizowaną w hali namiotowej), wyposażoną w maszyny: rozdrabniacz do odpadów, stacjonarne sito bębnowe, mobilne sito bębnowe, taśmociągi, kabinę sortowniczą, prasę.
  • część biologiczną zawierającą trzy bioreaktory do stabilizacji intensywnej – żelbetowe boksy wykonane z żelbetowych ścian monolitycznych połączonych żelbetową płytą denna z dachem w konstrukcji stalowej osłoniętej podwójną warstwą membrany. Każdy tunel niezależenie jest wyposażony w sieć wyciągową powietrza wykonaną z polipropylenu, która prowadzi do instalacji uzdatniania powietrza (biopłuczka i biofiltr w jednym urządzeniu tzw. biofiltrze kominowym). Za tylną ścianą tuneli znajdują się wentylatory. Tunele wyposażone są w system odprowadzania odcieków, sterowania i czujników technologicznych.

Po okresie stabilizacji intensywnej prowadzony jest proces dojrzewania odpadów na placu technologicznym w systemie pryzmowym. Wydajność sortowni wynosi 70 000 Mg/rok, wydajność części biologicznej MBP wynosi – 35 000 Mg/rok.

  1. Kompostownia bioodpadów i odpadów ulegających biodegradacji

Kompostowania bioodpadów i odpadów ulegających biodegradacji prowadzona jest dwuetapowo ( I faza w bioreaktorze BIODOME w technologii firmy Hantsch, II faza dojrzewanie odpadów na pryzmach), dodatkowo w czerwcu 2022r. Spółka  rozpoczęła proces kompostowania selektywnie zebranych odpadów o kodzie 200201 na pryzmach ( I faza – kompostowanie wstępne w pryzmach na placu technologicznym, II faza – dojrzewanie w pryzmach na placu technologicznym). Wydajność instalacji kompostowni wynosi 11480 Mg/rok.

  1. Środek poprawiający właściwości gleby pn.  „PUKININ – ek”.

Dnia 05.09.2018r. Spółka uzyskała decyzję umożliwiająca  wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. ,,PUKININ-ek” . Produkt jest wytwarzany jest w procesie kompostowania biomasy, w skład której wchodzą m. in. liście, trawa, gałęzie i trociny pochodzące z terenów zieleni miejskiej oraz gospodarstw domowych. Dzięki odpowiednim składnikom pokarmowym produkt poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, wpływa korzystnie na wzrost , plonowanie jak również kondycję roślin. Cechy jakościowe produktu potwierdzone są w akredytowanych badaniach laboratoryjnych.

  1. Składowisko azbestu.

Na terenie Zakładu ZGO w Pukininie nr 140, gm. Rawa Mazowiecka funkcjonuje składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych). Spółka swoją działalność wykonuje zgodnie z  decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie pozwolenia zintegrowanego. Składowanie azbestu odbywa się metodą D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

  1. Odbiór odpadów.

Od 2017r. Spółka uruchomiła odbiór i utylizację odpadów z wykorzystaniem własnych pojazdów. Posiadamy trzy pojazdy nadające się do wykonania usługi dla klientów prywatnych jak i firm. Jednym z pojazdów jest 2-osiowy DAF z zabudową bramową oraz dźwigiem HDS mogący obsługiwać posiadane kontenery o pojemności: 3m3, 5m3, 6m3, 7m3. Drugim pojazdem jest Mercedes Axor – 3-osiowy hakowiec obsługujący duże kontenery: 19m3 oraz 37m3. Trzecim pojazdem jest 3-osiowy DAF hakowiec obsługujący kontenery o pojemności 36m3.Wyposażenie Zakładu do zbiórki odpadów stanowi aktualnie 39 kontenerów oraz place odpowiednio przystosowane do realizacji usług plus dwa w/w pojazdy.

  1. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w ramach współpracy z: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, Gminą Rawa Mazowiecka, Gminą Regnów, Gminą Kowiesy utworzyła na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonuje w systemie „dostarcz” zatem mieszkańcy mogą przywieść – dowozić różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych. W ramach PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu zostały opracowane Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK.

  1. Edukacja ekologiczna.

Na terenie Zakładu ZGO Pukinin prowadzone są zajęcia pozaszkolnej edukacji ekologicznej dla dzieci jak i dorosłych. Przyjmujemy grupy zorganizowane, realizujemy zajęcia terenowe łączące teorię z praktyką. Posiadamy opracowany plan oprowadzania wycieczek oraz proponowany zakres wiedzy dla zróżnicowanych wiekowo grup. Zakres edukacji obejmuje gospodarkę odpadami oraz odnawialne źródła energii. Dzięki udziałom w konkursach organizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi udało się przeprowadzić dwie kampanie edukacyjne polegające na rozbudowie infrastruktury ścieżki  (tablice dydaktyczne, instalacja fotowoltaiczna, panel solarny oraz turbina wiatrowa) oraz zorganizowaniu wykładów, warsztatów terenowych i konkursów plastycznych. Podczas jednej z kampanii powstał fundusz edukacyjny polegający na przekazywaniu środków z wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczną na zakup gadżetów potrzebnych do kolejnych działań edukacyjnych.

Skip to content