Spółka ZGO Aquarium zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgoaquarium.pl

Data publikacji strony internetowej: [ 01.10.2018r. ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 06.09.2022 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • mapy

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-31 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt [ biuro@zgoaquarium.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ 468154055 ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ZGO AQUARIUM (basen)

Obiekt Krytej Pływalni AQUARIUM znajduje się przy ul. Katowickiej 20, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Przed Pływalnią znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych oznaczony niebieskim polem z oznaczeniem wraz z tabliczkami przed miejscami wyznaczonymi. Wydzielone miejsca zlokalizowane są przed wejściem głównym do budynku.

Wejście do budynku nie stanowi problemów – brak progów i przeszkód.

W holu głównym znajduje się szatnia-recepcja jak również toaleta dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi uchwytami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po obiekcie osoba niepełnosprawna chcąc skorzystać z basenu może skorzystać z windy w celu poruszania się między piętrami.

Nie ma ograniczonego dostępu w celu dostania się na widownię, płytę niecek basenowych oraz do kompleksu spa czy groty solnej.

Z holu głównego – szatni na Ip osoba niepełnosprawna przejeżdża przez specjalny brodzik do dezynfekcji która pozwala zdezynfekować cała obręcz kół. Ponadto przy basenie zainstalowany jest mobilny podnośnik w celu ułatwienia dostania się do niecki. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy ratowników lub obsługi technicznej w celu przemieszczenia się z wózka na siedzisko podnośnika.

Zakład ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka

Budynek parterowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia (biuro obsługi oraz administracja) – oba z 1 stopniem (krawężnik). Brak podjazdu dla wózków. Brak dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Biuro obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Skip to content