Od kwietnia 2016 r. na terenie Zakładu ZGO PUKININ funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kowiesy.

 Do Punktu mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady selektywnie gromadzone w swoich gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp.

Wykaz odpadów, które są przyjmowane do punktu określono w „Zasadach przyjmowania odpadów do PSZOK”.

Odpady dostarczane przez mieszkańców Gminy Kowiesy wykraczające poza w/w zakres lub dostarczone w ilości przewyższającej limit zgodny z uchwałą Rady Gminy Kowiesy będą przyjmowane do PSZOK odpłatnie według obowiązującego Cennika ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Każdemu mieszkańcowi Gminy Kowiesy przysługuje prawo nieodpłatnego przekazania do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących ilości limitowanych odpadów:

  • meble i odpady wielkogabarytowe w ilości do 0,05 Mg (50 kg) w ciągu rok,
  • zużyte opony w ilości do 4 sztuk w ciągu roku,
  • odpady ulegające biodegradacji w ilości do 0,02 Mg (20 kg) w ciągu roku,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 0,3 Mg (300 kg) w ciągu roku,

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00, a także w sobotę w godz. 7:00–15:00.

Skip to content