Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała w trzecim kwartale 2015r. zadanie pn „Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Zakładzie ZGO Pukinin”.

Całkowity koszt zadania Spółka pokryła ze środków własnych.

Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych) tj. kwatera nr 6 to budowla ziemna przeznaczona do składowania odpadów o kodzie 17 06 05* poprzez proces unieszkodliwienia D5. Pojemność całkowita kwatery wynosi 14 500 m3 / 26 100 Mg.

Kwatera wybudowana jest w specjalnie wykonanym zagłębieniu terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Kwatera nr 6 wyposażona jest  w:

  • warstwę ochronno-drenażową z piasku drobnego lub średnioziarnistego,
  • geowłókninę,
  • warstwę podłoża gruntowego – grunty rodzime (piaski drobne i średnie).

Odpady składowane będą w opakowaniach, na paletach lub w workach typu big–bag, w którym zostaną dostarczone na składowisko odpadów. Planowanym efektem ekologicznym zrealizowanego przedsięwzięcia będzie zmniejszenie ilości zalegającego azbestu w środowisku poprzez deponowanie go na składowisku.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content