KLAUZULA INFORMACYJNA O ZBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr119, str.1) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 zwana dalej Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej wspólnie umowy lub zatwierdzonej oferty handlowej, zlecenia na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, zlecenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zlecenia;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych od zaistnienia ostatniej faktury VAT, Umowy, Oferty handlowej, Zlecenia, Karty Przekazania Odpadów, Karty Wyjazdu lub do momentu odwołania zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, zlecenia, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, zlecenia.

Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci tradycyjnej dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej.

Pani/Pana dane osobowe mogą zawierać takie elementy związane z działalnością przedsiębiorstwa jak: Imię, nazwisko, adresy, nr telefonów, fax, adres mailowy, nr NIP, REGON, KRS.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Celem odmówienia zgody na przetwarzanie danych proszę przesłać maila na adres mailowy: biuro@zgopukinin.pl z informacją o odmowie. W treści odmowy prosimy o wskazanie imienia, nazwiska oraz funkcji osoby pracującej w przedsiębiorstwie, której odmowa dotyczy.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail jak powyżej.

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych działań.

Wprzypadku nieotrzymania informacji zwrotnej, ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przyjmuje to jako wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych w ramach wyżej opisanej klauzuli.