Na terenie Zakładu ZGO w Pukininie nr 140, gm. Rawa Mazowiecka funkcjonuje składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych). Spółka swoją działalność wykonuje zgodnie z  decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23.12.2020r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak: RŚVI.7222.93.2020.ML). Składowanie azbestu odbywa się metodą D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).

Na składowisku w Pukininie nr 140 przyjmujemy odpady o kodzie 17 06 05* – materiały budowlane zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych. Przyjęcie materiałów zawierających azbest do unieszkodliwiania będzie potwierdzone kartą przekazania odpadu (KPO). Dostawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki odpadu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Zdemontowane wyroby azbestowe są przyjmowane do Instalacji na paletach lub w workach typu np. big-bag. Odpad powinien być zabezpieczony w folię  polietylenową, lub polipropylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie owinięty w folię „STRETCH” tak, aby zapewnić szczelność i stabilność ładunku tj. płyt azbestowych z paletą.

Oznakowanie odpadu powinno być  zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31), w sposób trwały i mieć formę etykiety przytwierdzonej do każdego opakowania.

Zakład przyjmuje odpady od pn  do pt w godzinach: 700 – 1800, w sobotę w godzinach: 700 – 1500.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (46) 814-24-24, 661-483-633, bądź emailem:odpady@zgoaquarium.pl

Skip to content