Zakład ZGO Pukinin w 2019 roku uzyskał status Instalacji komunalnej w związku z czym prowadzi mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania.

Ponadto Spółka prowadzi  składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz edukację ekologiczną.

Skip to content