Doposażenie PSZOK poprzez zakup kontenerów i samochodu

Spółka ZGO Aquarium rozpoczęła inwestycję pn. „Doposażenie PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec)”. Część środków w kwocie 140 200,00 zł na wykonanie inwestycji Spółka otrzymała z  umorzenia wcześniejszej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, resztę finansuje z wkładu własnego. Przewiduje się, że całkowity koszt zadania wyniesie około 427 000,00 zł.

Opis projektu:

Zakres inwestycji obejmuje:

  • zakup 2 kontenerów KP-5 na odpady selektywne,
  • zakup 2 kontenerów KP-7 na odpady selektywne,
  • zakup specjalistycznego samochodu do obsługi kontenerów – bramowca.

Cele i korzyści realizacji projektu:

W wyniku realizacji zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Pukininie poprzez zakup kontenerów oraz samochodu do ich obsługi (bramowiec)” nastąpi w dłuższej perspektywie czasu szereg korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych dla ogółu mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy Kowiesy. Doposażenie PSZOK w niezbędny samochód (bramowiec) do obsługi kontenerów, oraz kontenery pozwoli zwiększyć wolumen odpadów, które mogą być selektywnie odbierane od mieszkańców w/w gmin oraz umożliwią Spółce dalsze świadczenie usługi w zakresie PSZOK. Doposażenie PSZOK umożliwi upowszechnianie wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Jego funkcjonowanie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez redukcję ilości odpadów selektywnych ze strumienia odpadów komunalnych, przekazywanych do RIPOK w Pukininie z Gmin objętych PSZOK-iem. Pozwoli to osiągnąć wymagane poziomy recyklingu. PSZOK wpłynie na zmniejszenie ilości dzikich wysypisk na terenach należących do Gmin korzystających z niego. Dotychczas zauważalnym jest, że mieszkańcy nie wydzielają u źródła wszystkich asortymentów, które można ponownie wykorzystać. Wydzielają tylko takie odpady jak np. papier i tektura, opakowania z plastiku i szkła, trawa, gałęzie. Zakup dodatkowych kontenerów pozwoli Spółce na przyjmowanie większej ilości odpadów selektywnych, oraz wpłynie na zwiększenie gamy przyjmowanych odpadów selektywnych (różne asortymenty), zaś zakupiony samochód umożliwi systematyczne opróżnianie zapełnionych odpadami kontenerów. W związku z powyższym zakupione kontenery wykorzystywane będą do gromadzenia m.in. gruzu, odpadów biodegradowalnych, odpadów porozbiórkowych czy zużytych opon.

Termin realizacji zadania: przełom 2016r. – 2017r.

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Komentowanie wyłączone.

Skip to content