Doposażenie PSZOK

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji zadania pn. „Doposażenie PSZOK w Pukininie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania wynosi 68.300,00 zł. Wysokość dofinansowania w kwocie 43.916,00 zł pochodzi z umorzenia pożyczki nr 98/OZ/P/2013 (zadanie pn. „Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) w Pukininie”), pozostałe koszty zadania stanowią wkład własny Spółki. Zamierzeniami inwestycyjnymi jest doposażenie powstałego w pierwszym półroczu 2015r. na terenie Zakładu ZGO Pukinin Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka (PSZOK).

 

Opis projektu

Zakres inwestycji będzie obejmował:

 • zakup kontenerów KP-36 na odpady selektywne – szt. 2
 • zakup kontenerów KP-20 na odpady selektywne – szt. 3
 • zakup pojemników metalowych na odpady selektywne – szt. 4

Cele i korzyści realizacji projektu

Planowanym efektem ekologicznym osiągniętym w wyniku realizacji inwestycji będzie usprawnienie istniejącego na terenie Zakładu ZGO Pukinin systemu segregacji odpadów selektywnych. Doposażenie PSZOK w niezbędne pojemniki/kontenery pozwoli zwiększyć wolumen odpadów, które mogą być selektywnie odbierane od mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka. Inwestycja umożliwi upowszechnianie wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Funkcjonowanie PSZOK wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez redukcję ilości odpadów selektywnych ze strumienia odpadów komunalnych, przekazywanych przez Miasto Rawa Mazowiecka do RIPOK w Pukininie, co pozwoli Miastu dostosować się do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu.

Celami ekologicznymi osiągniętymi w ramach realizowanej inwestycji będą:

 • zwiększenie ilości odpadów selektywnych, które mieszkańcy wydzielają ze zmieszanych odpadów komunalnych jeszcze w swoich  gospodarstwach domowych (u źródła);
 • zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych;
 • zwiększenie możliwości przyjmowania szerszej gamy różnych odpadów selektywnych;
 • zwiększenie poziomów odzysku surowców wtórnych;
 • ograniczenie masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji, które po dostarczeniu do PSZOK będą bezpośrednio przekazywane do kompostowni funkcjonującej na terenie Zakładu ZGO Pukinin;
 • w wyniku segregacji nastąpi polepszenie jakości surowców wtórnych (surowce są gromadzone zgodnie z asortymentem);
 • zmniejszenie ilości dzikich wysypisk na terenach należących do Miasta Rawa Mazowiecka;
 • wydłużenie czasu eksploatacji istniejącego składowiska poprzez możliwie najefektywniejszą redukcję ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie;
 • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko wskutek zmniejszenia ilości deponowanych odpadów w wyniku segregacji i odzysku surowców;
 • zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery w wyniku zmniejszenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji.

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony: http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

Komentowanie wyłączone.

Skip to content