Rozbudowa RIPOK – Etap II

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. przystąpiło do realizacji zadania pn. „Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap II (Budowa kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu ZGO Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka)” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania  wynosi 7.290.035,03 zł. Wysokość dofinansowania w postaci nisko oprocentowanej pożyczki wynosi 5.467.526,00 zł., pozostałe koszty zadania stanowią wkład własny Spółki. Zamierzeniami inwestycyjnymi jest budowa kompostowni na terenie Zakładu ZGO Pukinin dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w bioreaktorach w technologii Biodome firmy Hantscha wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia.

Opis projektu

Zakres inwestycji będzie obejmował:

 • budowę:
  • 4 bioreaktorów wraz z biofiltrem i kontenerem technicznym,
  • placu dojrzewania stabilizatu o powierzchni 2995,30 m2,
  • placu składowania odpadów zielonych o pow. ok. 1003,16 m2,
  • dróg i placów technologicznych o powierzchni ok. 1015,58 m2,
  • zbiornika wód opadowych o pojemności 70 m3,
  • zbiornika odcieków o pojemności czynnej 500 m3,
  • przepompowni odcieków,
 • wykonanie pasa zieleni izolacyjnej,
 • kontener techniczny,
 • kontener socjalno – biurowy,
 • sieci wodno-kanalizacyjne,
 • sieci elektroenergetyczne, rozdzielnia niskiego napięcia i oświetlenie terenu,
 • zakup maszyny do przeładunku odpadów.

Cele i korzyści realizacji projektu

Planowanym efektem ekologicznym osiągniętym w wyniku realizacji inwestycji będzie zmiana technologii kompostowania z kompostowania jednostopniowego w pryzmach na kompostowanie dwustopniowe:

 • I stopień – Stabilizacja intensywna będzie odbywała się w 4 zamkniętych tunelach (bioreaktorach) z ujęciem i oczyszczaniem powietrza procesowego. Ściany tuneli wykonane będą z żelbetu, tunele wyposażone zostaną w dach z nieprzepuszczalnego materiału oraz w zamykane drzwi, system napowietrzania umieszczony w podłodze, stanowiący jednocześnie system odbioru odcieków. Kompostowaniu będą poddawane odpady biodegradowalne o kodzie 19 12 12  wydzielone ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz inne odpady biodegradowalne).
 • II stopień – proces dojrzewania stabilizatu. Po procesie stabilizacji intensywnej nastąpi przeładunek odpadów z bioreaktorów za pomocą ładowarki i usypanie ich w pryzmach na placu dojrzewania.

Kompostowaniu jednoetapowemu w kompostowni pryzowej będą poddawane również odpady biodegradowalne tzw. zielone  i pozostałe odpady biodegradowalne. Kompostowanie odbywać się będzie na wydzielonym placu kompostowni odpadów zielonych przy bioreaktorach oraz na istniejącym placu technologicznym przy sortowni.

Poddanie odpadów procesowi kompostowania w bioreaktorach wpłynie na unieszkodliwienie odpadu pod względem sanitarno−epidemiologicznym poprzez uzyskanie stabilniejszego biologicznie produktu „stabilizatu” klasyfikowanego jako odpad o kodzie 19 05 99 (Inne niewymienione odpady) spełniającego aktualne wymagania prawne. W wyniku zastosowania technologii kompostowania w zamkniętych bioreaktorach można będzie zintensyfikować proces oraz ograniczyć odorowość. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny poprzez znaczne skrócenie czasu przebiegu procesu kompostowania oraz znaczne zmniejszenie masy odpadów, w bioreaktorach średnio 15-25%, po stabilizacji pryzmowej o kolejne 10%. Intensyfikacja procesu zapewni właściwą kontrolę nad ilością odpadów poddanych procesowi stabilizacji, oraz umożliwi recyrkulację znacznych ilości odpadów ulegających biodegradacji. Natomiast schermetyzowanie procesu pozwoli na częściowe wyeliminowanie dostępu do odpadów ptaków i gryzoni, a tym samym wpłynie na ograniczenie zagrożenia sanitarnego. Wybudowanie infrastruktury towarzyszącej kompostowni umożliwi odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych, roztopowych oraz odcieków powstających na terenie planowanej inwestycji, przez co nie pozwoli na zanieczyszczenie gruntu tymi substancjami i przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Komentowanie wyłączone.

Skip to content