Budowa kwatery składowania odpadów bezpiecznych

Całkowity koszt zadania to 4.725.593,87 zł. W finansowaniu bierze udział WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI w postaci nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 3.500.000,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki. Zamierzeniami inwestycyjnymi ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. jest budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tj. kwatery nr. 5 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Opis projektu

Zakres inwestycji będzie obejmował:

1. Budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o następujących wielkościach technicznych:

 • powierzchnia całkowita – ok. 17 600 m2;
 • pojemność kwatery składowiska – 156 500 m3;
 • nachylenie skarpy wewnętrznych/wykopu/ – 1:2,5;
 • nachylenie skarp zewnętrznych -1:2;
 • rzędne dna kwatery (co najmniej 1 m powyżej poziomu wód podziemnych) – 171,0 m n.p.m.;
 • rzędna korony – max. 189,00 m n.p.m. co jest zgodne z maksymalna projektowaną rzędną korony kwatery 3 działającej obok terenu planowanej inwestycji).
 • Kwatera nr 5 wyposażona będzie w:
 • warstwę mineralną  uszczelniającą o współczynniku filtracji k nie mniejszej niż 1×10-9 m/s,
 • geomembranę PEHD o grubości 2,0 mm,
 • goewłókninę  o gramaturze co najmniej 800 g/m2,

2. Budowę zbiornika p.poż. – o pojemności 150,00 m3,

3. Budowę zbiornika na wody opadowe – o pojemności 100,00 m3,

4. Wykonanie studni głębinowej –która będzie zlokalizowana przy hali sortowniczej i ma zapewnić dostawę co najmniej 39 m 3 wody na dobę

5. Wykonanie zbiornika dezynfekcyjnego – szt. 1

6. Wykonanie studni odgazowujących – ujęcie gazu składowiskowego za pomocą 4 studni odgazowujących wnoszonych w miarę składowania odpadów z umieszczonym filtrem gazowym. Studnie wyposażone będą w pochodnie spalania gazu,

7. Wykonanie drenażu wód odciekowych i przepompowni – kpl. 1. System drenażu nowopowstałej kwatery nr 5 zostanie włączony w istniejący system drenażu wód odciekowych,

8. Wykonanie rowów odwadniających – o długości 275 mb

9. Montaż i stawianie słupa pojedynczego wirowanego – szt.1

10. Montaż linii kablowych SN – kpl.1

11. Montaż stacji napowietrznej – kpl.1

12 Montaż linii kablowych NN – kpl.1

13. Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych tj. stacja paliw, zbiorniki wody znajdujące się na terenie przeznaczonym pod składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

14. Wykonanie fundamentu oraz zakup i montaż kontenera na paliwo – który będzie niezbędny do magazynowania paliwa na potrzeby maszyn pracujących na składowisku.

15. Wykonanie dróg o nawierzchni z płyt betonowych – które będą niezbędne do budowy drogi dojazdowej do budowanej kwatery składowania odpadów.

16. Wykonanie dróg o nawierzchni gruntowej – które będą niezbędne do budowy drogi dojazdowej do budowanej kwatery składowania odpadów.

17. Demontaż mechaniczny słupów żelbetonowych – które będą niezbędne do montażu nowej stacji napowietrznej.

18. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej

19. Opracowanie Dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego dot. Pozwolenia na budowę

20. Opracowanie dokumentacji dot. raportu OOŚ – jest niezbędne na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę kwatery składowania odpadów.

21. Wykonanie badań laboratoryjnych i projektu technologicznego mieszanki betonitowo – gruntowej do wykonania sztucznej bariery geologicznej kwatery – w celu określenia optymalnej dawki bentonitu niezbędnej do wykonania sztucznej, bentonitowo-gruntowej bariery geologicznej wraz z podaniem parametrów i zaleceń technologicznych wynikających z przyjętych założeń projektowych.

22. Wybór Inspektora Nadzoru pełniącego funkcję kontrolę nad realizacją  inwestycji stanowi nieodłączny element inwestycji na etapie budowy kwatery.

Cele i korzyści realizacji projektu

Planowanym efektem ekologicznym w wyniku realizacji inwestycji będzie unieszkodliwienie wyłącznie odpadów będących frakcją po procesie stabilizacji z grupy 19 i frakcją nadsitową posiadającą małą wartość z grupy 19 oraz odpady budowlane z grupy 17, poprzez ich składowanie w ilości ok.10.918Mg/rok.

Na nowej kwaterze będą składowane min. odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpady będące balastem pracy sortowni (proces R12).

Efektem ekologicznym inwestycji będzie:

 • pełne zagospodarowanie odpadów wytworzonych w ramach jednej instalacji wraz z odpadami dostarczanymi przez firmy zewnętrzne, których przeznaczeniem jest składowanie. Zagospodarowanie odpadów w ramach jednego obiektu gospodarki odpadami ogranicza do minimum emisje zanieczyszczeń poprzez transport odpadów. Racjonalne wykorzystanie obiektu w Pukininie przyczyni się do ograniczenia zagrożeń dla okolicznych mieszkańców (odległość od budynków ponad 500 m);
 • odpowiednia lokalizacja składowiska nie powoduje zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Na terenie przedsięwzięcia brak jest cieków wód płynących;
 • w związku z uszczelnieniem składowiska nastąpi eliminacja szkodliwego oddziaływania na środowisko. Uszczelnienie oddziela składowane odpady od podłoża gruntowego, wód gruntowych oraz powietrza. Z geotechnicznego punktu widzenia, lokalizacja i rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów gwarantują odpowiednią stateczność podłoża gruntowego, składowanych odpadów oraz migracji zanieczyszczeń i możliwości skażenia gruntu i wód gruntowych w okresie zarówno eksploatacji, jak i zamknięcia składowiska. System drenażu odcieków zapewni ujęcie wód odciekowych z kwatery nr 5 i przetransportowanie ich do istniejącego zbiornika na odcieki. Odpowiednie uszczelnienie nie spowoduje przedostawania się wód odciekowych do podłoża i wód podziemnych, a tym samym  nie powstanie zagrożenie skażeniem gleby i wód podziemnych;
 • zmniejszenie i kontrola zawartości ładunku zanieczyszczeń w wodach odciekowych dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu kwatery i stworzeniu systemu odprowadzenia wód odciekowych tzw. ochrona środowiska gruntowo – wodnego;
 • zmniejszenie ilości gazu wysypiskowego poprzez montaż 4 studni ujęcia biogazu i wyposażenie studni w pochodnie spalania gazu;
 • właściwa kontrola nad ilością składowanych odpadów;
 • maksymalne wydłużenie czasu eksploatacji istniejącego składowiska poprzez możliwie najefektywniejszą redukcję ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie;
 • zmniejszenia uciążliwości dla środowiska naturalnego;

Nadrzędnym celem zadania jest bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do tego, że gospodarka odpadami będzie prowadzona prawidłowo w wyniku czego zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do wód i powietrza poprzez odpowiednie wyposażenie składowiska zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Stworzenie sprawnego systemu polegającego na odzysku w sortowni, kompostowni i unieszkodliwienia odpadów na składowiska odpadów przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego i ograniczy ładunek zanieczyszczeń wprowadzany do środowiska.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Komentowanie wyłączone.

Skip to content