Rozbudowa RIPOK – Etap I

Spółka ZGO AQUARIUM zrealizowała zadanie pn „Rozbudowa RIPOK w Pukininie – Etap I”.

Całkowity koszt zadania to 668.010,00 zł. W finansowaniu bierze udział WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI w postaci nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 350.500,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki.

Zamierzeniami inwestycyjnymi ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. jest budowa boksów na surowce wtórne oraz zakup maszyn i urządzeń związanych z usprawnieniem ciągu technologicznego w Regionalnej Instalacji Przetwarzana Odpadów Komunalnych w Pukininie.

Wykaz maszyn i urządzeń objętych wnioskiem o pożyczkę:

Opis projektu

  • Zakup Ładowarki teleskopowej,
  • Zakup Taśmociągu,
  • Zakup kontenerów w ilości 4 sztuk,
  • Budowa boksów na surowce wtórne,
  • Zakup pojemników na surowce wtórne w ilości 5 sztuk,
  • Dostawa samochodu hakowca do obsługi kontenerów typu KP-36.

Inwestycja polega na usprawnieniu ciągu technologicznego w Regionalnej Instalacji Przetwarzana Odpadów Komunalnych w Pukininie, poprzez przebudowę instalacji do odzysku tj. MBP. Usprawnienia te polegają na budowie boksów na surowce wtórne służące do ich magazynowania do czasu zebrania odpowiedniej partii wysyłkowej odpadów tj. złom, szkło, plastik itp. Niezbędnym wyposażeniem linii do segregacji  odpadów jest zakup taśmociągu do przeładunku frakcji podsitowej z hali sortowni do kontenerów. Zaś nowo zakupiony samochód hakowiec do obsługi kontenerów umożliwi transport kontenerów na plac kompostowy. Zakup kontenerów usprawni system segregacji surowców wtórnych. Dodatkowym wyposażeniem obiektu sortowni w ZGO Pukinin jest ładowarka teleskopowa do załadunku i przeładunku przerobionych odpadów, zaś zakup pojemników na surowce wtórne, umożliwi pracownikom zwiększenie ilości wysortowanych odpadów. Rozwiązanie takie usprawni system segregacji.

 

Cele i korzyści realizacji projektu

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego przede wszystkim poprzez redukcję ilości odpadów, które będą trafiały na składowisko, a tym samym przedłuży się żywotność kwatery składowania odpadów. Poprzez rozbudowę linii uzyskamy większy odzysk surowców wtórnych. Rozbudowa Zakładu unowocześni sektor gospodarki odpadami. Dlatego tak ważnym aspektem jest doposażenie Zakładu w maszyny i urządzenia oraz budowle, dzięki którym zwiększy się odzysk odpadów.

Reasumując głównymi celami ekologicznymi inwestycji będzie:

– zwiększenie ilość odpadów poddanych procesowi biodegradacji;

– zwiększenie ilości odzyskanych surowców wtórnych;

– ograniczenie masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji. W związku z prowadzeniem procesów MBP część biologiczna będzie poddawana stabilizacji tlenowej (kompostowaniu) na terenie kompostowni pryzmowej.

– w wyniku segregacji nastąpi polepszenie jakości surowców wtórnych (surowce będą doczyszczone).

– maksymalne wydłużenie czasu eksploatacji istniejącego składowiska poprzez możliwie najefektywniejszą redukcję ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie, tzn. wydzielenie surowców wtórnych;

– zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko wskutek zmniejszenia ilości deponowanych odpadów w wyniku segregacji i odzysku surowców.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Komentowanie wyłączone.

Skip to content