Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zrealizowała zadanie pn „BUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (AZBESTOWYCH) W PUKININIE”.

Całkowity koszt zadania to 263.737,00 zł. W finansowaniu bierze udział WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI w postaci nisko oprocentowanej pożyczki w kwocie 225.203,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wkład własny Spółki.

Opis projektu

Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) tj. kwatery nr 4 na terenie składowiska w Pukininie.

Składowisko odpadów niebezpiecznych będzie wybudowane w specjalnie wykonanym zagłębieniu terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Kwatera nr 4 to budowla ziemna wyposażona w:

  • geowłókninę ochronną
  • dno kwatery wykonane z piasku oraz z gruzu budowlanego.

Cele i korzyści realizacji projektu

Jedną z metod unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest jest składowanie poprzez proces unieszkodliwienia D5. Celem tej inwestycji jest przyjmowanie odpadu o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) na składowisko odpadów niebezpiecznych w Pukininie z powiatu rawskiego, a docelowo z terenu całego kraju. Przewidywana ilość odpadów zawierająca azbest, która będzie unieszkodliwiana poprzez składowanie to około 500 Mg/rok.

Planowanym efektem ekologicznym realizowanego przedsięwzięcia będzie zwiększenie ilości składowisk w województwie Łódzkim oraz zmniejszenie ilości zalegającego azbestu w środowisku poprzez deponowanie go na składowisku, a także realizację planów wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Podstawową korzyścią ekologiczną będzie stopniowe ograniczanie, a następnie całkowita eliminacja narażania środowiska na azbest. Narażenie takie powstaje na skutek emisji do powietrza włókien azbestu z uszkodzonychwyrobów zawierających azbest oraz ich odpadów, a także na skutek niewłaściwie prowadzonych procesów eksploatacji i usuwania tych wyrobów.Planowana inwestycja pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki azbestem w powiecie rawskim. Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych) umożliwi deponowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz realizację gminnych programów usuwania azbestu. Cały proces składowania nie przyniesie negatywnego wpływu na ochronę powietrza, ziemi i wód, jedynie przyniesie efekt w postaci usunięcia szkodliwego elementu, który negatywnie oddziaływuje na środowisko. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego unieszkodliwienie, jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także integralną częścią wojewódzkich planów.

Link do strony www.wfosigw.lodz.pl

Komentowanie wyłączone.

Skip to content