W związku z wymogami prawnymi, art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2016r. poz. 1987 z późn. zm] utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pukininie, zarządzanego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o. o., na którym gromadzone będą środki na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem oraz monitoringiem składowiska. Fundusz rekultywacyjny tworzy się w formie rezerwy. Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 8,05 zł/Mg składowanych odpadów.

W związku z wymogami prawnymi, art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2016r. poz. 1987 z późn. zm] utworzony został fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych)  w Pukininie, zarządzanego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o. o., na którym gromadzone będą środki na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem oraz monitoringiem składowiska. Fundusz rekultywacyjny tworzy się w formie rezerwy. Udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 3,16 zł/Mg składowanych odpadów.

Skip to content