W maju 2015r na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, zarządzanego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20 w Rawie Mazowieckiej powstała ścieżka dydaktyczna.

Ścieżka dydaktyczna ma na celu:

  • kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych wśród uczniów wszystkich szczebli, przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i wyższych,
  • zapewnienie społeczeństwu niezbędnych  informacji  nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony.

Na jej terenie zostały zamontowane tablice dydaktyczne zawierające informacje m. in na temat bogactwa ekosystemu, a także propagowania selektywnej zbiórki odpadów u ,,źródła”. Ponadto Ścieżka dydaktyczna umożliwia nauczycielom szkół i przedszkoli z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz okolicznych gmin prowadzenie ciekawych zajęć w terenie, a tym samym uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Zajęcia edukacyjne w ramach ścieżki odbywają się nieodpłatnie. Odwiedzający ścieżkę edukacyjną mają zapewnionego przewodnika – wyspecjalizowanego pracownika Zakładu ZGO Pukinin nr 140. Wszystkie zajęcia dostosowane są zarówno do wieku uczestników, jak również do oczekiwań uczestników oraz ich opiekunów. Dla grup starszych przewidziano możliwość zapoznania się z instalacjami do przetwarzania odpadów tj.

  • instalacją MBP – sortownia i kompostownia odpadów
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych)
  • PSZOK

Termin wizyty uzgadniany jest telefonicznie – 661 483 633 lub 46/814 24 24.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK 1) ZGŁOSZENIE ZWIEDZANIA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2) OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK 3) ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU DZIECI I DOROSŁYCH

ZAŁĄCZNIK 4) KLAUZULA RODO

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20,
96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie

Zakład ZGO Pukinin
Pukinin 140,
96-200 Rawa Mazowiecka

tel./fax. 46/814 24 24 lub 661 483 633
odpady@zgoaquarium.pl

Skip to content