Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr X w Zakładzie ZGO Pukinin

Spółka ZGO Aquarium zrealizowała inwestycję pn. „Budowa kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (azbestowych) nr X w Zakładzie ZGO Pukinin”. Spóła otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie nisko oprocentowanej pożyczki.

Wartość ogólna zadania wynosi: 584 583,52 zł.

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki wynosi: 438 437,00 zł

Kwatera wybudowana jest w specjalnie wykonanym zagłębieniu terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Kwatera nr X wyposażona jest  w:

  • warstwę ochronno-drenażową z piasku drobnego lub średnioziarnistego,
  • geowłókninę,
  • warstwę podłoża gruntowego – grunty rodzime (piaski drobne i średnie).

Odpady składowane są w opakowaniach, na paletach lub w workach typu big–bag, w którym są dostarczane na składowisko odpadów. Planowanym efektem ekologicznym zrealizowanego przedsięwzięcia będzie zmniejszenie ilości zalegającego azbestu w środowisku poprzez deponowanie go na składowisku.

Komentowanie wyłączone.

Skip to content